Оснивање

28.02.1995. – одлуком СО Крушевац основано је ЈП „Аеродром Росуље“

26.10.2021. – извршено је припајање  – ПД „Аеродроми Србије“ ДОО Ниш

Статус, правна форма и делатност предузећа

Пуно пословно име: „АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ“ д.о.о. Ниш, служба Аеродром Росуље, Крушевац (у даљем тексту Друштво)

Скраћено пословно име: АЕРОДРОМ РОСУЉЕ

Адреса:ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА БРОЈ 6, КРУШЕВАЦ

Контакт телефон:+381 37444713

E–mail: operations.rosulje@aerodromisrbije.rs

Оснивач:Република Србија

Претежна делатност: 5223 – услужне делатности у ваздушном саобраћају Jaвно предузеће обавља делатност управљања аеродромом, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање аеродромима.

Матични број: 21168734

ПИБ: 109362109

ЈББК: 61233

Надлежнo министарствo: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије