Кључне активности потребне за достизање циљева

Након изградње хангара за смештање ваздухоплова као и платформе за паркирање ваздухоплова у 2021. години, у 2022. години је завршена изградња полетнослетне стазе чврсте коловозне конструкције, окретница, рулне стазе, основне стазе, RESAе, система одводњавања са ретензијом, периметарског пута, ограде периметра и електро-енергетског кабла.

Такође у 2022. години уговорена је израда пројектно техничке документације за изградњу II фазе изградње аеродрома која подразумева продужење  полетнослетне стазе чврсте коловозне конструкције за меродавни авион ATR72, нову окретницу, рулне стазе, платформу, основну стазу, RESA, система одводњавања са ретензијом, периметарски пут, ограду периметра, хангар и пратеће системе.