Историјат

28.02.1995. – одлуком СО Крушевац основано је ЈП „Аеродром Росуљеˮ.

  1. – По усвојеном Регулационом плану „Аеродром Росуљеˮ у Крушевцу објављеног (Сл.лист Општине Крушевац бр.7/96 и 05/03), планирана је изградња аеродрома са референтним кодом „2Bˮ,

Постојоћи аеродром Коширско Поље, заузимао је атрактивну површину која је планским документом планирана за интензивирање пословних активности и изградњу пословно производних капацитета и страна улагања, компанија, „Kromberg&Schubert“, LIDL, NEPI, идр.,

Од 2007. до 2014. године извршен је откуп земљишта у укупном износу од 36.492.610,00 динара, око 40,83Ха, извршена је промена граница катастарских општина КО Капиџија у КО Паруновац, тако да се све парцеле које припадају Аеродрому Росуље налазе у једној катастарској општини, односно КО Паруновац,

Након добијања сагласности од стране Директората за цивилно ваздухопловство на планско техничку документацију, приступило се реализацији пројекта. 12.12.2016. издата је грађевинска дозвола за изградњу аеродрома Росуље (прва фаза), а у јануару 2017. године Градска управа града Крушевца расписала је јавну набавку – Изградња инфраструктуре на „Аеродрому Росуљеˮ и потписан је уговор о изградњи аеродрома Росуље са Техноградњом Крушевац.

20.09.2018. – Влада Републике Србије је донела Закључак о прихватању Извештаја о стању на Аеродрому Росуље (закључак 05 број: 343-5879/2019. год.), као одговор на иницијативу Града Крушевца ресорном министарству – Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, за обезбеђење додатне финансијске и техничке помоћи која је неопходна за развој Аеродрома Росуље.

Априла 2019. усвојен је План генералне регулације Исток 5, (ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац).

24.04.2019. – Скупштина Града Крушевца је донела Одлуку о приступању реализацији преноса ЈП „Аеродрома Росуљеˮ на Републику Србију (I број 023-68/19), а у вези закључка Владе Републике Србије (05 број 343-5879/2019 од 13.06.2019. год.) којом се налаже Граду Крушевцу и ЈП „Аеродром Росуљеˮ да спроведу активности и предузму мере у циљу спровођења препорука, ради реализације преноса имовине, права и обавеза ЈП „Аеродром Росуљеˮ са града Крушевца на Републику Србију,

20.09.2019. Скупштина града Крушевца донела је Одлуку о преносу права јавне својине Града Крушевца у јавну својину Републике Србије непосредном погодбом и без накнаде на непокретности на грађевинском земљишту које чини комплекс аеродрома „Росуљеˮ (I број: 464-3/19).

10.02.2020. године потписан је – Уговор о грађењу хангара са доо Грађинг, вредност 9.727.400,00 динара, а 03.06.2020. године, потписан је Уговор о грађењу – извођење радова на аеродрому Росуље са СК Монтинжењеринг, вредност 12.000.890,00 динара без пдв.

26.10.2021. – извршено је припајање са  – „Аеродроми Србијеˮ ДОО Ниш.

  1. године извршена је измена и допуна Плана генералне регулације Исток 5 у Крушевцу за урбанистичку целину 8.6. (ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац), за укупну површину комплекса од 42H85а67m2 .

У току 2021. године изграђен је хангар за смештај ваздухоплова генералне авијације и једрилица као и платформа димензија 20x30m.

Маја 2021. године израђена је пројектно техничка документација за изградњу ПОЛЕТНО – СЛЕТНЕ СТАЗЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ РУЛНОМ СТАЗОМ, ПЕРИМЕТАРСКОГ ПУТА И ОГРАДЕ АЕРОДРОМСКОГ КОМПЛЕКСА АЕРОДРОМА РОСУЉЕ НА К.П. 3177 К.О. ПАРУНОВАЦ – (Neo aerodromes engineering doo).

21.06.2021. 25.05.2022. и 07.06.2022. – потписан уговор о извођењу грађевинских радова на изградњи писте, рулне стазе, основне стазе, система одводњавања, периметарског пута и ограде са ПД Техноградња укупне вредности 283.922.209,16 динара без пдв.

Решењем Директората цивилног ваздухопловства од 02.03.2022. број 4/3-01-0041/2021-0004 ставља се ван снаге дозвола за коришћење аеродрома Коширско поље која је издата аеро клубу Михајло Живић.

18.04.2022. – потписан уговор о извођењу грађевинских радова на постављању кабла за електричну енергију и партерно уређење аеродрома Росуље са ПД Техноградња укупне вредности 14.964.763,24 динара без пдв.

20.06.2022. године – завршени су сви уговорени радови, а 21.06.2022. године издато је решење о издавању дозволе за коришћење аеродрома, број 4/3-08-0005/2021-0011.