Istorijat

28.02.1995. – odlukom SO Kruševac osnovano je JP „Aerodrom Rosulјeˮ.

  1. – Po usvojenom Regulacionom planu „Aerodrom Rosulјeˮ u Kruševcu objavlјenog (Sl.list Opštine Kruševac br.7/96 i 05/03), planirana je izgradnja aerodroma sa referentnim kodom „2Bˮ,

Postojoći aerodrom Koširsko Polјe, zauzimao je atraktivnu površinu koja je planskim dokumentom planirana za intenziviranje poslovnih aktivnosti i izgradnju poslovno proizvodnih kapaciteta i strana ulaganja, kompanija, „Kromberg&Schubert“, LIDL, NEPI, idr.,

Od 2007. do 2014. godine izvršen je otkup zemlјišta u ukupnom iznosu od 36.492.610,00 dinara, oko 40,83Ha, izvršena je promena granica katastarskih opština KO Kapidžija u KO Parunovac, tako da se sve parcele koje pripadaju Aerodromu Rosulјe nalaze u jednoj katastarskoj opštini, odnosno KO Parunovac,

Nakon dobijanja saglasnosti od strane Direktorata za civilno vazduhoplovstvo na plansko tehničku dokumentaciju, pristupilo se realizaciji projekta. 12.12.2016. izdata je građevinska dozvola za izgradnju aerodroma Rosulјe (prva faza), a u januaru 2017. godine Gradska uprava grada Kruševca raspisala je javnu nabavku – Izgradnja infrastrukture na „Aerodromu Rosulјeˮ i potpisan je ugovor o izgradnji aerodroma Rosulјe sa Tehnogradnjom Kruševac.

20.09.2018. – Vlada Republike Srbije je donela Zaklјučak o prihvatanju Izveštaja o stanju na Aerodromu Rosulјe (zaklјučak 05 broj: 343-5879/2019. god.), kao odgovor na inicijativu Grada Kruševca resornom ministarstvu – Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS, za obezbeđenje dodatne finansijske i tehničke pomoći koja je neophodna za razvoj Aerodroma Rosulјe.

Aprila 2019. usvojen je Plan generalne regulacije Istok 5, (JP za urbanizam i projektovanje Kruševac).

24.04.2019. – Skupština Grada Kruševca je donela Odluku o pristupanju realizaciji prenosa JP „Aerodroma Rosulјeˮ na Republiku Srbiju (I broj 023-68/19), a u vezi zaklјučka Vlade Republike Srbije (05 broj 343-5879/2019 od 13.06.2019. god.) kojom se nalaže Gradu Kruševcu i JP „Aerodrom Rosulјeˮ da sprovedu aktivnosti i preduzmu mere u cilјu sprovođenja preporuka, radi realizacije prenosa imovine, prava i obaveza JP „Aerodrom Rosulјeˮ sa grada Kruševca na Republiku Srbiju,

20.09.2019. Skupština grada Kruševca donela je Odluku o prenosu prava javne svojine Grada Kruševca u javnu svojinu Republike Srbije neposrednom pogodbom i bez naknade na nepokretnosti na građevinskom zemlјištu koje čini kompleks aerodroma „Rosulјeˮ (I broj: 464-3/19).

10.02.2020. godine potpisan je – Ugovor o građenju hangara sa doo Građing, vrednost 9.727.400,00 dinara, a 03.06.2020. godine, potpisan je Ugovor o građenju – izvođenje radova na aerodromu Rosulјe sa SK Montinženjering, vrednost 12.000.890,00 dinara bez pdv.

26.10.2021. – izvršeno je pripajanje sa  – „Aerodromi Srbijeˮ DOO Niš.

  1. godine izvršena je izmena i dopuna Plana generalne regulacije Istok 5 u Kruševcu za urbanističku celinu 8.6. (JP za urbanizam i projektovanje Kruševac), za ukupnu površinu kompleksa od 42H85a67m2 .

U toku 2021. godine izgrađen je hangar za smeštaj vazduhoplova generalne avijacije i jedrilica kao i platforma dimenzija 20x30m.

Maja 2021. godine izrađena je projektno tehnička dokumentacija za izgradnju POLETNO – SLETNE STAZE SA PRIPADAJUĆOM RULNOM STAZOM, PERIMETARSKOG PUTA I OGRADE AERODROMSKOG KOMPLEKSA AERODROMA ROSULjE NA K.P. 3177 K.O. PARUNOVAC – (Neo aerodromes engineering doo).

21.06.2021. 25.05.2022. i 07.06.2022. – potpisan ugovor o izvođenju građevinskih radova na izgradnji piste, rulne staze, osnovne staze, sistema odvodnjavanja, perimetarskog puta i ograde sa PD Tehnogradnja ukupne vrednosti 283.922.209,16 dinara bez pdv.

Rešenjem Direktorata civilnog vazduhoplovstva od 02.03.2022. broj 4/3-01-0041/2021-0004 stavlјa se van snage dozvola za korišćenje aerodroma Koširsko polјe koja je izdata aero klubu Mihajlo Živić.

18.04.2022. – potpisan ugovor o izvođenju građevinskih radova na postavlјanju kabla za električnu energiju i parterno uređenje aerodroma Rosulјe sa PD Tehnogradnja ukupne vrednosti 14.964.763,24 dinara bez pdv.

20.06.2022. godine – završeni su svi ugovoreni radovi, a 21.06.2022. godine izdato je rešenje o izdavanju dozvole za korišćenje aerodroma, broj 4/3-08-0005/2021-0011.